Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie dolnośląskim stan na dzień 26 czerwca 2017 r.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie dolnośląskim stan na dzień 26 czerwca 2017 r.

 

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Więcej…

Terminy składania wniosków na zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 2017/2018

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wnioski na zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny lub o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Więcej…

Fundusz Alimentacyjny okres zasiłkowy 2017/2018

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na  świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018

W okresie świadczeniowym 2017/2018 wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2016 z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej (utraty, uzyski dochodu).

Więcej…

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Baza do pobrania w formacie PDF.

 

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” 2017/2018

rodzina500 logo-small

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017

Wnioski będzie można pobrać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 3, w godzinach pracy ośrodka tj.:
Poniedziałek 7.45-15.45
Wtorek 8.00-16.00
Środa 7.45-15.45
Czwartek 7.45-15.45
Piątek 7.45-15.45

oraz drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
 2. udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 3. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

Świadczenie wychowawcze wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.
Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będzie brany pod uwagę dochód za 2016 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

 

 

Projekt w ramach Programu Osłonowego pod nazwą „MAMO, TATO - UCZĘ SIĘ I PATRZĘ NA TO"

Od czerwca 2017 roku na terenie Gminy Strzelin za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie rusza Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" realizowany na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Strzelin pod nazwą „MAMO, TATO - UCZĘ SIĘ I PATRZĘ NA TO". Projekt ten jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby środowiska lokalnego.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań mających na celu poprawę sytuacji dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie miasta i gminy Strzelin.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 37 800,00 zł, w tym kwota dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 26 200,00 zł oraz wkład własny 11 600,00 zł.
Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec – grudzień 2017 roku.

W ramach projektu „MAMO, TATO - UCZĘ SIĘ I PATRZĘ NA TO" przewidziane są następujące działania:

 1. Wyjazdowe warsztaty jednodniowe dla rodzin dotkniętych przemocą domową
 2. Wyjazdowe warsztaty survivalowe z elementami socjoterapii dla młodzieży
 3. Strzeliński Piknik Rodzinny
 4. Warsztaty w szkołach podstawowych z zakresu budowania relacji
 5. Superwizja dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą w rodzinie, tworzących lokalną koalicję na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta i gminy Strzelin:

 • bezpośredni uczestnicy proponowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie
 • przedstawiciele różnych służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • lokalna społeczność jako uczestnicy pikniku oraz odbiorcy działań promocyjnych

 

 

Ogłoszenie o naborze uczestników projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

logotypy-rpo-wd

OGŁOSZENIE
O NABORZE UCZESTNIKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
ogłasza nabór uczestników Projektu
„Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

Więcej…

Przedsiębiorstwa udzielające zniżek w ramach Programu „Strzelińska Rodzina Trzy Plus”

Aktualna lista przedsiębiorstw - stan na 24.04.2017r.

Więcej…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL