Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Zapytanie ofertowe - konferencja

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących przeprowadzenia konferencji podsumowującej w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 1) Zapytanie ofertowe

2) Zał. 1 Oferta

3) Zał. 2 Wykaz wykonanych usług

Rozstrzygnięcie ofert: Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne 2014r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Firma szkoleniowa „Constans MKL”

Ul. Sobieskiego 10/7, 77-300 Człuczów

 

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 Ministerstwo Sprawiedliwości

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości      www.ms.gov.pl 

w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Strona 1 z 47